Oulun Numismaattisen Kerhon perustamissopimus

Me allekirjoittaneet perustamme täten Oulun Numismaattinen Kerho -nimisen yhdistyksen, ilmoitamme rupeavamme sen jäseniksi ja hyväksymme sille seuraavat säännöt:


Yhdistyksen nimi on Oulun Numismaattinen Kerho, sen kotipaikka on Oulun kaupunki ja sen virallinen kieli on suomi.


Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää rahojen sekä muiden numismatiikan ja heraldiikan alojen tutkijoita ja kohteiden keräilijöitä sekä edistää numismaattista tiedettä ja heraldista tiedettä.


Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja näyttelyitä, harjoittaa valistustyötä ja julkaisutoimintaa alallaan, sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.


Yhdistyksen jäsenet ovat vuosijäseniä, vakinaisia jäseniä, kirjeenvaihtajajäseniä tai kunniajäseniä. Vuosijäsenet suorittavat vuotuisen jäsenmaksun ja vakinaiset jäsenet kertakaikkisen jäsenmaksun. Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksua.

Vuosijäsenet kutsutaan johtokunnan esityksestä, jos yhdistyksen kokous vähintään 2/3:lla äänistä hyväksyy sen. Vuosijäsen voi myös milloin tahansa ilmoittautua vakinaiseksi jäseneksi. Kirjeenvaihtajajäseneksi voidaan kutsua ansioitunut numismaatikko. Kunniajäseneksi voidaan myös kutsua ansioitunut numismaatikko.


Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäsenet valitaan yhdistyksen johtokunnan esityksestä umpilipuin äänestämällä; äänestyksessä täytyy saada vähintään 5/6 annetuista äänistä. Vuosijäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos hän ilman hyväksyttävää syytä on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta, vaikka on saanut asiasta huomautuksen. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä jos 4/5 kokouksen jäsenistöstä hyväksyy johtokunnan tekemän erottamispäätöksen.

Yhdistyksen kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa pitää sihteeri pöytäkirjaa, jonka myöhempi kokous tarkistaa tai yhdistyksen jäsen tarkistaa ja oikeaksi todistaa. Päätökset johtokunnan ja yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei säännöissä toisin määrätä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.


Yhdistyksen johtokunnan muodostavat puheenjohtaja sekä neljä (4) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä ja se on päätösvaltainen kun kolme (3) sen jäsentä on läsnä kokouksessa. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin ja varainhoitajan se valitsee keskuudestaan tai johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta voi asettaa tarpeellisiksi katsomiaan asiantuntijatoimikuntia ja valita jäsenet niihin.


Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä tai jommankumman ollessa esteinen, varapuheenjohtaja tai varainhoitaja toisena.


Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja tilien tarkistuksen suorittavat tähän tehtävään valitut tilintarkastajat. Tilit ja vuosikertomus on jätettävä tilientarkastajalle viimeistään 15 päivänä tammikuuta.


Yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään helmikuun aikana:

  • Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilientarkastuskertomus.
  • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnan jäsenille ja muille vastuuvelvollisille.
  • Valitaan umpilipuin yhdistyksen/johtokunnan puheenjohtaja sekä johtokunnan muut jäsenet alkavaksi kalenterivuodeksi, viimemainitut siten, että erovuorossa on vuosittain kaksi (2) varsinaista jäsentä ja toinen varajäsen.
  • Valitaan kaksi tilientarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.
  • Määrätään vakinaisten jäsenten kertakaikkinen jäsenmaksu sekä vuosijäsenten jäsenmaksu alkavaksi kalenterivuodeksi.
  • Vahvistetaan alkavan vuoden talousarvio.
  • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10§
Yhdistyksen kokouksista ja muista tilaisuuksista ilmoitetaan vähintään 7 päivää ennen kokousta sanomalehdissä, kiertokirjeellä tai kutsukortilla. Kokous on kutsuttava koolle, jos 1/3 jäsenistä sitä johtokunnalta pyytää. Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittua.

11§
Muutoksia ja lisäyksiä näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa ja ne on vahvistettava seuraavassa aikaisintaan kahden (2) viikon kuluttua pidettävässä kokouksessa; muutosasia on kokouskutsussa mainittava. Muutos katsotaan hyväksytyksi, jos sitä molemmissa kokouksissa kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä. Samassa järjestyksessä on tehtävä yhdistyksen purkamispäätös.

12§
Jos yhdistys purkaantuu tai sen toiminta lakkautetaan, sen varat ja omaisuus luovutetaan jollekin rekisteröidylle yhdistykselle tai laitokselle, joka yhdistyksen toiminta-alueella toimii numismaattisten tarkoitusperien hyväksi.

13§
Sen lisäksi, mitä edellä on säädetty, noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.

Oulussa maaliskuun 13. päivänä 1962

K. Varjoranta
Vilho Mäki-Hirvelä
L. Salo
Alpo Kamula
Kalervo Närhi

(omakätiset allekirjoitukset)