Säännöt

Oulun Numismaattinen Kerho r.y.:n säännöt

(Hyväksytty 12.2.2007 pidetyssä vuosikokouksessa ja 12.3.2007 pidetyssä ylimääräisessä vuosikokouksessa, sekä rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 5.10.2007)

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Oulun Numismaattinen Kerho r.y. ja sen kotipaikka on Oulu.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota Pohjois-Suomen Numismaatikoille yhteinen kokoontumisfoorumi. Kerho tehtävänä on yhdistää numismaattisten alojen kohteiden keräilijöitä ja tutkijoita sekä edistää numismaattista harrastusta ja tiedettä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kerhoiltoja, esitelmätilaisuuksia ja näyttelyitä, sekä harjoittaa valistustyötä ja julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys perii jäsenmaksuja, välittää keräilytarvikkeita ja järjestää huutokauppoja sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kuluvan vuoden marraskuuhun mennessä tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitukseen valittavan varsinaisen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta siten, että kunakin vuonna erovuorossa on kaksi hallituksen jäsentä ja yksi varajäsen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, varainhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun hallituksen enemmistö (3), puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Edellisten ollessa estyneinä nimen kirjoitusoikeus on sihteerillä ja varainhoitajalla yhdessä. Hallitus voi antaa varainhoitajalle oikeuden yhdistyksen tilien käyttöön myös yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään 15.2. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnäolevalla varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittua.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyillä henkilökohtaisilla viesteillä kirjeitse tai sähköpostitse. Yhdistyksen viestinnässä pyritään ensisijaisesti käyttämään sähköisiä viestintävälineitä.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja hallituksen ulkopuolelta, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan kerhon puheenjohtaja, joka toimii myös yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana, kaksi uutta hallituksen jäsentä ja yksi varajäsen erovuoroisten tilalle.
 7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta tehdään kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa on tehtävä päätökset yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Muutokset on vahvistettava seuraavassa aikaisintaan kahden (2) viikon kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Muutos katsotaan hyväksytyksi, jos sitä molemmissa kokouksissa kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat ja omaisuus luovutetaan jollekin rekisteröidylle yhdistykselle tai laitokselle, joka yhdistyksen toiminta-alueella toimii numismaattisten tarkoitusperien hyväksi. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Aarne Jaakola

puheenjohtaja

Esa Moilanen

sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Tero Kontiokari

Lasse Vimpari